Kur­sor­te

  • wäh­le Dei­nen Kursort…

Unse­re Kursorte

Prae­ven­cio bie­tet in 15 Städ­ten Ers­te Hil­fe Kur­se an an.

Klick auf den Kurs­ort dei­ner Wahl, um wei­te­re Details  zu erfah­ren und die nächs­ten Ter­mi­ne zu sehen.

An allen Kursorten 

Ers­te Hil­fe Kurs inkl. Seh­test & Passbilder

Bad Kreuz­nach

Gum­mers­bach

Köln-City

Köln-Porz

Lever­ku­sen

Pader­born

Plet­ten­berg

Sieg­burg

Wil­helms­ha­ven